Amaç

Bilgi çağındın yaşadığımız son on yılı, dijital teknolojilerin imalat sanayi ve üretim tekniklerinde neden olduğu sessiz devrimle birlikte toplumsal ve mekansal örgütlenmeye yönelik derin bir dönüşümü beraberinde getirdiği bir dönemi işaret etmekte. Bu bağlamda insan ve üretim süreçleri arasındaki yerleşik ilişkilerin yeni roller çerçevesinde radikal biçimde yeniden tanımlandığına tanık olmaktayız. Bu sürecin kaçınılmaz olarak, kent ve endüstri arasında yerleşik ilişki biçimi ve kodlara dayalı olarak ortaya çıkmış olan geleneksel form ve örüntüleri de geçersiz kılacağını savlamak olanaklı.

Söz konusu dönüşüm süreci kendi risk ve olanaklarını bünyesinde barındırmakta. İyi yönetildiği koşulda, sanayi altyapısına sahip kentlerin bu yeni döneme üretici kapasitelerini koruyup güçlendirerek uyumlanmaları olanaklı. Bu altyapıdan yoksun kentlerin ise geçmişin kısıtlarına tabi olmadan, yeni ve yenilikçi siyasaların tasarımı ile üretken kapasiteyi geliştirebilecek yetkinliğe kavuşmaları beklenmektedir. Bu her şeyden önce iktisat, planlama ve tasarım alanlarının edim ve iletişim bilgisini bir araya getirebilen operasyonel programların kurgulanmasını gerekli kılmaktadır.

Üretken kentler ilkesi ile tasarım temelli araştırma yaklaşımı çerçevesinde tanımlı planlama ve siyasa programlarının konu bağlamında yanıt aradığı öncelikli sorular şunlardır:

  • imalat sanayini kenti yeniden üreten ve iyileştiren güç olarak ele almak,
  • sürdürülebilir bir çerçevede yaşam ve çalışma pratiği arasındaki yakınlık ve bütünleşme ilişkilerini yeniden tanımlamak,
  • endüstri bölgeleri ve komplekslerinin üretkenliklerini artırırken, aynı zamanda algılanabilir mekansal kalite ve canlılığını  artırma; yeni nesil genç üretici ve yaratıcı sınıf için çekici kılmak
  • imalat sektörünün kentsel yaşam çevreleri ile ilişkisini sağlıklı bütünleşme ve görünürlük ilkeleri ışığında yeniden ele almak,
  • sanayi bölgelerine kentlerin planlı  ve tasarımlı gelişimi açısından bir fırsat olarak yaklaşmak ve kent içinde ve çevresinde yeni yaşam ve çalışma örüntülerini yaratabilmenin temel aracı durumuna getirmek.

Bu bakış açıcı ile ENDÜSTRİ ŞEHİRCİLİĞİ_TÜRKİYE, ülkemiz şehirciliği bağlamında sanayi bölgelerinin kentle ilişkili olarak gelecek dönüşümlerine yönelik bütünlüklü bir stratejik perspektif ve yenilikçi çözüm önerilerini geliştirmeyi amaçlamaktadır. Program, kentlerimizin sanayi gelişimini desteklerken nitelikli şehirciliği etkin planlama stratejileri ve ona yanıt veren mimari programı ortaya koymaktadır.